Säännöt

Vuosikokouksessa 21.2.2016 hyväksytyt säännöt.
Itä-Puijon asukasyhdistyksen säännöt (PDF)

ITÄ-PUIJON ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Itä-Puijon asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueet ovat Inkilänmäki, Peipposenrinne ja Pihlajalaakso.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, keskinäistä viihtymistä ja hyviä suhteita sekä lisätä ja ylläpitää toiminta-alueensa viihtyisyyttä ja omaleimaisuutta. Se toimii puolueisiin sitoutumattomasti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. osallistuu toiminta-aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan toiminta-alueen asukkaiden kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa
 2. osallistuu toiminta-alueen kehittämiseen yhteistyössä asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 3. antaa lausuntoja sekä tekee esityksiä ja aloitteita
 4. pitää aktiivisesti yhteyttä kaupunkiin, kaupunginosayhdistyksiin, viranomaisiin sekä seurakuntaan
 5. järjestää kokouksia, kursseja, retkiä sekä keskustelu- ja huvitilaisuuksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestää myyjäisiä. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä voi toimeenpanna viranomaisten luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa toiminta-alueella asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistyksen toiminta-alueen kaikilla vakituisilla ja osa-aikaisilla asukkailla on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

4. LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU

Yhdistyksellä on oikeus kerätä liittymismaksuja.

Yhdistyksellä on oikeus kerätä jäsenmaksuja vuosittain. Jäsenmaksun suuruudesta ja maksuajankohdasta päättää yhdistyksen vuosikokous.

5. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää kalenterivuosittain vähintään yhden varsinaisen kokouksen hallituksen määräämänä ajankohtana.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin tai ylimääräisiin kokouksiin toimitetaan jäsenille sähköpostitse, kirjeitse tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kutsun tulee sisältää kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii yhdistyksen hallitukselta. Yhdistyksen hallituksen on kutsuttava kokous koolle viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kaikissa muissa tapauksissa, paitsi 12 §:n tapauksessa, yhdistyksen päätökseksi tulee:

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä
 2. tasatilanteessa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa

6. YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

7. YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen tulee, mikäli mahdollista, edustaa alueellisesti tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-aluetta.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Eroamisjärjestyksen määrää ensimmäisellä kerralla arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoon, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja työryhmiä.

8. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

 • suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa
 • valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella
 • laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioehdotus, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit
 • valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokousten päätökset
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan
 • päättää 7 §:ssä mainittujen toimikuntien ja työryhmien asettamisesta, niiden jäsenten valitsemisesta ja toimintaohjeiden antamisesta
 • päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketöitä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja
 • suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyskokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät.

9. NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

10. TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11. YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, YHDISTYKSEN PURKAMINEN JA VAROJEN KÄYTTÖ

Päätös sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen viimeinen kokous määrää varojen käytöstä, jotka tulee käyttää yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi tulee varat käyttää samaan tarkoitukseen.

13. MUUTA

Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Kommentit on suljettu